POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES
QuickerSim Sp. z o.o.

Data ostatniej aktualizacji – 27.09.2021

Przedmiotowy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez QuickerSim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Noakowskiego 4/8 00-666 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000568018, posiadającą NIP: 5272740819, REGON: 362099216, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł - Danych Osobowych. Polityka zostaje udostępniona w celu zapewnienia osobom, których Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, jak najszerszej informacji o zakresie przetwarzanych Danych Osobowych, sposobach i zasadach przetwarzania Danych Osobowych oraz o prawach tych osób. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony Danych Osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Każdy z Użytkowników korzystający ze Strony internetowej Administratora, który chce nawiązać kontakt z Administratorem lub który chce zawrzeć z Administratorem umowę, akceptuje postanowienia Polityki oraz wyraża zgodę na to w jaki sposób Administrator zbiera, gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i chroni Dane Osobowe. Jeżeli Użytkownik odmówi przekazania Administratorowi określonych Danych Osobowych, wówczas nie będzie możliwe nawiązanie i prowadzenie kontaktu z Administratorem.


I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

Ilekroć w niniejszej Polityce jest mowa o:

1) Administrator - należy przez to rozumieć QuickerSim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Noakowskiego 4/8, 00-666 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000568018, posiadającą NIP: 5272740819, REGON: 362099216, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł

2) Cookies - należy przez to rozumieć pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, na którym działa Przeglądarka. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej. 2

3) Dane Osobowe - należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4) Formularz Kontaktowy - należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający nawiązanie kontaktu z Administratorem, prowadzenie z Administratorem korespondencji elektronicznej, a także umożliwiającym zapisanie się na webinarium, szkolenie oferowane przez Administratora.

5) Oprogramowanie – należy przez to rozumieć program QuickerSim CFD Toolbox i/lub program Q-Bat ;

6) Polityka - należy przez to rozumieć niniejszą politykę prywatności.

7) Przeglądarka - należy przez to rozumieć program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Opera, Chrome, Firefox, Safari).

8) Państwo trzecie - należy przez to rozumieć państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9) Strona internetowa - należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem internetowym https: / /quickersim.com/ prowadzoną przez Administratora.

10) Profilowanie - należy przez to rozumieć każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, która polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

11) Przetwarzanie - należy przez to rozumieć każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

12) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

13) Użytkownik - należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej, nawiązującą kontakt z Administratorem lub zawierającą umowę z Administratorem.


II. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsza Polityka określa w szczególności zasady dotyczące przetwarzania Danych Osobowych osób, które korzystają ze Strony internetowej, kontaktują się i/lub zamierzają zawrzeć Umowę, w tym podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania Danych Osobowych, a także prawa osób, których Dane Osobowe są przetwarzane. Ponadto Polityka zawiera również informacje w zakresie stosowania wykorzystywania przez Stronę internetową plików Cookies.


III. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ADMINISTRATOROWI

Administrator może pozyskiwać Dane Osobowe bezpośrednio od samych Użytkowników (tj. Dane Osobowe przekazywane są przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej, wypełniania i przesyłania Formularza Kontaktowego, a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z Administratorem drogą telefoniczną, e-mailową lub w dowolny inny sposób, jak również podczas zgłaszania skarg, reklamacji). Administrator może pozyskiwać także Dane Osobowe Użytkowników, którzy odwiedzili jego fanpage na mediach społecznościowych i/lub nawiązali za ich pośrednictwem kontakt z Administratorem.


IV. PODSTAWY PRAWNE, CELE, ZASADY ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:

1) umożliwienia Użytkownikom przekazywania i wymiany informacji z Administratorem informacji, w tym za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, kontaktu telefonicznego lub innego środka komunikacji (przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;

2) umożliwienia rejestracji Użytkownika na webinaria, szkolenia, konsultacje; udzielenia odpowiedzi na zapytanie, informacje przesyłane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego (w celu wynikającym z funkcji konkretnego Formularza Kontaktowego) lub wiadomości e-mail, w celu podjęcia działania na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą, przed zawarciem ewentualnej umowy dotyczącej współpracy Administratora i Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. a) i b) RODO); Dane Osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi i będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji między Administratorem a Użytkownikiem (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie;

3) umożliwienia Użytkownikom zawarcia w przyszłości umowy współpracy z Administratorem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą Polityką, co jest niezbędne do realizacji wzajemnych przyszłych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) - przez czas niezbędny do czasu zawarcia umowy; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych Osobowych będzie realizowane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;

4) umożliwienia Użytkownikowi bezpłatnego pobrania programu CFD Toolbox for Matlab w wersji Lite i/lub Q-Bat, uzyskania licencji próbnej lub zakupu płatnej wersji w/w programu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy licencji oprogramowania, a po jej zakończeniu Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;

5) wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy, w tym m.in. umowy licencji Oprogramowania (art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej) - Dane Osobowe czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy. Ponadto, po upływie terminu przedawnienia roszczeń, dane nadal mogą być przetwarzane przez Administratora w celach archiwalnych,

6) przekazywania Użytkownikowi informacji, w tym informacji handlowych i materiałów marketingowych, w tym do wysyłki Newsletteru - przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika następuje wówczas za jego zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika;

7) korzystania, zarządzania i doskonalenia Strony internetowej i/lub Oprogramowania z uwzględnieniem urządzeń, przy pomocy których Użytkownik korzysta ze Strony internetowej i/lub Oprogramowania oraz w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem ze Strony internetowej i/lub Oprogramowaniem - podstawę przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika stanowi wówczas uzasadniony interes Administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w związku z korzystaniem ze Strony internetowej i/lub Oprogramowania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane Osobowe 5 są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (polegającym na prowadzeniu i utrzymaniu Strony internetowej) lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;

8) wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy lub dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również przekazywania Użytkownikowi informacji o zamawianych przez niego usługach i zawartych umowach, co jest niezbędne do wykonania wzajemnych zobowiązań umownych oraz w celu rozpatrywania skarg, reklamacji związanych z zawieranymi umowami a także wykonywania prawa do odstąpienia od zawartej na odległość umowy; prowadzenia ksiąg podatkowych oraz wykonywania innych obowiązków podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej) - Dane Osobowe będą wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy, aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu umowy; w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych oraz wykonywania innych obowiązków podatkowych i sprawozdawczych Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;

9) analitycznym i statystycznym (przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez użytkownika.

10) prowadzenia procesu rekrutacji, w wyniku której ma zostać zawarta umowa o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy), w przypadku umowy cywilnoprawnej lub w sytuacji, gdy Użytkownik przekazuje Administratorowi Dane Osobowe inne niż wymienione w art. 221 Kodeksu pracy - wówczas Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych ma potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych - przez okres nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie.

11) wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowy (m.in. wykonywanie uprawnień Użytkownika, tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora

Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane.

2. Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe Użytkownika:

1) w przypadku pobrania i generacji licencji na program QuickerSim CFD Toolbox i/lub G-Bat:

a) imię i nazwisko;

b) e-mail;

c) kraj pochodzenia;

d) status/określenie Użytkownika;

e) nazwę użytkownika;

f) id komputera, na którym ma zostanie zainstalowany program;

2) w przypadku zamówienia i korzystania z płatnej licencji na program QuickerSim CFD Toolbox i/lub Q-Bat:

a) imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – firmę);

b) kraj;

c) adres zamieszkania/siedziby;

d) numer telefonu;

e) adres e-mail;

f) Dane Osobowe zawarte w informacjach dodatkowych;

3) w przypadku zapisania się do newsletteru:

a) imię i nazwisko;

b) e-mail;

4) dane niezbędne do wystawiania faktury/innych dokumentów do rozliczenia - w zakresie w jakim będą przetwarzane Dane Osobowe;

5) dane niezbędne do wykonywania obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze w zakresie podatkowym, księgowym i rachunkowym, a także RODO - w zakresie w jakim będą przetwarzane Dane Osobowe;

6) w przypadku korzystania przez Użytkownika z kanałów komunikacyjnych z Administratorem, w tym za pośrednictwem Formularzy Kontaktowych, Administrator przetwarza Dane Osobowe niezbędne do prowadzenia z Użytkownikiem komunikacji, udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika zapytanie, czy też do zrealizowania prośby Użytkownika. Mogą o być takie dane jak: imię, adres e-mail, Dane Osobowe zawarte w treści wiadomości.

7) dane oraz informacje, których udzielenia Administrator może wymagać od Użytkownika w razie zgłaszania problemów dotyczących korzystania ze Strony internetowej;

8) dane dotyczące odwiedzin Strony internetowej oraz zasobów, z których korzysta Użytkownik. 

9) dane dotyczące działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach Oprogramowania.

3. W odniesieniu do Danych Osobowych dotyczących odwiedzin Użytkownika na Stronie internetowej Administrator może (w sytuacji, gdy jest to wymagane i uzyskał w tym celu zgodę Użytkownika) pozyskiwać dane dotyczące urządzeń oraz sieci wykorzystywanych przez Użytkownika w celu uzyskania szczegółowych informacji o ofercie handlowej zamieszczonej na Stronie internetowej. Dane te mogą obejmować: adres IP Użytkownika, rodzaj i wersję Przeglądarki, rodzaje i wersje wtyczek wykorzystywanych przez Przeglądarki, systemu operacyjnego oraz Stronę internetową, identyfikatora reklamowego, informacji na temat odwiedzin, w tym adresu URL witryny, na której kliknięty został link prowadzący do Strony internetowej, zasobów, z których korzysta Użytkownik, błędów pobierania danych, czasu odwiedzin na określonych stronach, interakcji z innymi stronami. Dane te pozyskiwane są przez Administratora, który pozyskuje te dane w szczególności za pośrednictwem plików Cookies.

4. Administrator w celach analitycznych i statystycznych przetwarza informacje związane z aktywnością Użytkownika w ramach Oprogramowania. W tym celu Administrator pozyskuje informacje o: numerze seryjnym dysku twardego; adresie fizycznym karty sieciowej; systemowej nazwie Użytkownika; czasie użycia Oprogramowania oraz użytych przez Użytkownika tutorialach i solverach.

5. Podanie Danych Osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu, prowadzenia korespondencji, przesłania odpowiedzi na zadane pytanie w Formularzu Kontaktowym, przedstawienia oferty handlowej, czy też w przyszłości do zawarcia i realizacji umowy.


V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z nawiązaniem kontaktu i prowadzeniem korespondencji, zawarciem w przyszłości umowy i/lub w związku z jej realizacją, Dane Osobowe będą lub mogą być ujawniane zewnętrznym odbiorcom:

1) firmie kurierskiej - wyłącznie, jeżeli wymaga tego zawarcie i/lub realizacja umowy;

2) usługodawcom Administratora (w szczególności w zakresie technicznym i administracyjnym, korzystania z usług poczty elektronicznej, usług hostingowych i utrzymania systemu informatycznego, usług marketingowych, usług księgowych, usług prawnych świadczonych przez kancelarię prawną);

3) osobom współpracującym z Administratorem, na podstawie wydanych upoważnień lub na podstawie zawartej umowie o powierzenie przetwarzania Danych Osobowych;

4) organom państwowym, w tym prokuraturze, policji, ZUS (wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa). 

2. Administrator informuje, że przekazywanie Danych Osobowych zewnętrznym odbiorcom będzie odbywało się wówczas, gdy:

1) jest to konieczne do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego;

2) jest to konieczne do realizacji umów zawartych z Użytkownikami;

3) jest to konieczne do zawarcia w przyszłości umowy pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem i jej realizacji;

4) jest to konieczne do nawiązania kontaktu i prowadzenie korespondencji z Użytkownikiem, w tym w szczególności do przedstawienia oferty handlowej;

5) jest to konieczne do celów analitycznych i statystycznych, w tym także do optymalizacji Strony internetowej;

6) wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

7) jest to konieczne do obrony roszczeń lub praw Administratora, w tym w związku z toczącym się procesem;

8) nastąpiła okoliczność stanowiąca zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub bezpieczeństwa.

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może opracowywać dowolne kombinacje informacji dotyczących Użytkownika, w tym jego Danych Osobowych i danych uzyskiwanych przy wykorzystaniu plików Cookie, które mogą również być przesyłane partnerom biznesowym Administratora lub mogą być uzyskiwane od nich. Administrator może wykorzystywać te informacje i ich kombinacje w celach określonych w niniejszej Polityce.


VI. PRZETWARZANIE DANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH

Administrator nie przekazuje Danych Osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Administrator wykorzystuje Dane Osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania), z uwzględnieniem plików Cookies. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych Użytkownika celem dostosowania zachowania Strony internetowej do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik, jak również do preferencji Użytkownika. Ponadto profilowanie jest przeprowadzane dla osiągnięcia celów opisanych w punkcie III Polityki. Administrator informuje, że Użytkownik nie podlega decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Procesy zautomatyzowane i profilowanie mają jedynie charakter pomocniczy.


VIII. NEWSLETTER

1. Do wysyłki newsletteru wykorzystywany jest podany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Do zamówienia i wysyłki newsletteru wymagane podanie imienia oraz adresu e-mail oraz potwierdzenie Użytkownika polegające na wyrażeniu przez Użytkownika, jako właściciela adresu e-mail, dobrowolnej zgody na otrzymywanie newsletteru.

3. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o subskrypcję newsletteru poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z newsletteru następuje poprzez wysłanie oświadczenia woli na adres wskazany w pkt. XII Polityki lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach newsletteru.


IX. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z kontrolą przetwarzania Danych Osobowych:

1) prawo dostępu do treści Danych Osobowych (m.in. uzyskania informacji jakiego rodzaju Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym do otrzymania kopii swoich Danych Osobowych);

2) prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania Danych Osobowych;

3) prawo żądania usunięcia Danych Osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych);

5) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje:

1) prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili;

2) prawo do przenoszenia Danych Osobowych.

2. W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt. IX: „Dane Kontaktowe".


X. PLIKI COOKIES

1. Administrator w ramach Strony internetowej stosuje pliki Cookies.

2. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej w następujących celach:

1) zapamiętywania danych z wypełnianego Formularza Kontaktowego;

2) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony internetowej oraz badania potrzeb Użytkowników, co pozwala na dopasowanie treści Strony internetowej, z której korzysta, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika;

3) zapamiętywania informacji dotyczących Przeglądarki i preferencji Użytkownika;

4) umożliwienia działania wtyczek do mediów społecznościowych, o których mowa w pkt. XIII Polityki;

5) w celu optymalizacji Strony internetowej.

3. W ramach Stronu internetowej stosowane są następujące rodzaje Cookies:

1) Cookies własne – pliki zamieszczane na Stronie internetowej bezpośrednio przez Administratora;

2) Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane na Stronie internetowej przez podmioty inne niż Administrator;

3) Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika podczas jednej sesji danego urządzenia Użytkownika. Pliki Cookies są przechowywane do momentu wyłączenia Przeglądarki (po zakończeniu sesji urządzenia);

4) Cookies stałe – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia, chyba, że konfiguracja urządzenia końcowego Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji urządzenia. Pliki przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku Cookies. Użytkownik dysponuje również możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików Cookies;

5) Cookies niezbędne – pliki Cookies absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej lub narzędzi z których Użytkownik chce skorzystać. Cookies służą do przechowywania i identyfikacji unikalnego identyfikatora sesji Użytkownika w celu zarządzania sesją Użytkownika na Stronie internetowej.

6) Cookies funkcjonalne - pliki Cookies umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, (np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony internetowej itp.). Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w Przeglądarce internetowej. 

7) Cookies analityczne – pliki Cookies umożliwiają Administratorowi zbieranie danych analitycznych, takich jak informacje o liczbie odsłon, ruchu na Stronie internetowej, co pozwala Administratorowi ocenić i usprawnić jej funkcjonowanie.

8) Cookies społecznościowe – pliki Cookies mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn oraz YouTube, których wtyczki zostały umieszczone na Stronie internetowej.

9) Cookies reklamowe – pliki Cookies pozwalają na dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika.

4. W ramach Strony internetowej wykorzystywane są także narzędzia analityczne i marketingowe:

1) Google Analytics – więcej informacji o usłudze Google Analytics dostępne jest pod adresem: https://analytics.google.com/ ;

2) Google DoubleClick – więcej informacji o usłudze Google DoubleClick dostępne jest pod adresem: https://developers.google.com/app-conversion-tracking/third-partytrackers/doubleclick ;

3) Facebook Pixel - więcej informacji o usłudze Facebook Pixel dostępne jest pod adresem: https://plpl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142 ;

4) HotJar - więcej informacji o usłudze HotJar dostępne jest pod adresem: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-CookieInformation ;

5. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia jakich konkretnie Cookies używa Strona internetowa, klikając w link: https://quickersim.com/wpcontent/uploads/2021/10/2020.12.23_QS_QSA_Cookies.pdf

6. Jeżeli Cookies nie są niezbędne do prawidłowego działania Strony internetowej, przy pierwszej wizycie na Stronie internetowej wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików Cookies za pośrednictwem, którego Użytkownik posiada możliwość akceptacji Cookies opcjonalnych, blokowanie Cookies lub dostosowanie Cookies. Ponadto, Użytkownik może kontrolować i zarządzać plikami Cookies za pomocą zmiany ustawień Przeglądarki. Ponadto, Użytkownik może kontrolować i zarządzać plikami Cookies za pomocą zmiany ustawień Przeglądarki.

7. Większość Przeglądarek pozwala wyświetlać, zarządzać, usuwać i blokować pliki Cookie na stronie internetowej. Należy jednak pamiętać, że ich usunięcie lub wyłączenie może wpłynąć na działanie Strony internetowej (np. niemożliwym może okazać się zalogowanie lub korzystanie z niej).

5. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych Przeglądarkach powinny być dostępne w sekcji „pomoc” lub innej podobnej. Poniżej znajdują się odnośniki do oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych Przeglądarek urządzeń, na których znajduje się 12 informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej Przeglądarki w wyżej opisanym zakresie

6. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych Przeglądarkach internetowych powinny być dostępne w sekcji „pomoc" lub innej podobnej zakładce. Poniżej znajdują się odnośniki do oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych Przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

1) w przeglądarce Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

2) w przeglądarce Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

3) w przeglądarce Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/ usuwanie-plik%C3%B3wcookie-i- zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

4) w przeglądarce Opera: http: //help.opera.com/Windows/12.10/pl/ cookies.html

5) w przeglądarce Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=enGB.


XI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora.

2. W szczególności są to następujące środki bezpieczeństwa:

1) antywirus;

2) certyfikat SSL;

3) automatyczne aktualizacje oprogramowania;

4) wykonywanie częstych kopii zapasowych danych;

5) zabezpieczenie haseł oraz danych przed nieuprawnionym dostępem.


XII. DANE KONTAKTOWE ADMINISTARTORA

W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków i próśb dotyczących Danych Osobowych Użytkownika lub chęci skorzystania z określonego uprawnienia, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, w jednej z poniżej wskazanych form: drogą e-mailową na adres: contact@quickersim.com; telefonicznie pod numer: 514 021 542; korespondencyjnie na adres: ul. Noakowskiego 4/8, 00-666 Warszawa.


XIII. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I PRZEKIEROWANIA

W ramach prowadzonej przez Administratora działalności, na Stronie internetowej zostały umieszczone wtyczki do mediów społecznościowych Administratora. Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych, portale społecznościowe mogą pobrać Dane Osobowe Użytkownika. W wyniku takiego przekierowania Administrator nie przetwarza Danych Osobowych Użytkownika, a podmiotem przetwarzającym każdorazowo będzie administrator portalu społecznościowego, na który Użytkownik został przekierowany, na warunkach określonych w jego polityce prywatności.

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


XIV. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator dąży do zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji. W przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania Danych Osobowych, wprowadzenia Kodeksów Dobrych Praktyk (pod warunkiem, że Administrator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych Osobowych, Administrator dokona odpowiednich zmian niniejszej Polityki, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez wyświetlenie komunikatu na Stronie internetowej oraz opublikowania nowego brzmienia Polityki na Stronie internetowej.